Zwrot VAT w 2015zwrot VAT budowlany

na nowych zasadach - nowe warunki uzyskania zwrotu VAT

3.     Żeby uzyskać zwrot VAT na nowych zasadach od 2014 roku wydatki muszą zostać poniesione w związku z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę (wydanego po 01.01.2014) oczywiście w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a zatem:

budową domu jednorodzinnego rozumianego jako:

zwrot VAT budowlany 2015budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny,

występującego w ustawie w rozumieniu „budynek mieszkalny jednorodzinny” zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)).

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

zwrot VAT od materiałów budowlanych 2015Za definicję lokalu mieszkalnego natomiast posłużyło zdanie pierwsze art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492)

czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,  znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale.

Wnioski już od 100zł

Biuro Zwrotu VAT budowlanego Poznań Tel.516 019 850 Rozliczenie wniosku VZM