Zgodnie z Art. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym:

zwrot VAT budowlane "1. Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
1)budową budynku mieszkalnego;
2)nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
zwrot VAT warunki3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.
3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia

2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.
4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej."

zasady zwrotu VAT budowlanegoDodatkowo zgodnie z Art.4 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

„prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem”.

Mówiąc prostym językiem – nie można było ująć w rejestrach VAT i odliczyć w deklaracjach VAT w prowadzonej działalności gospodarczej tych faktur które zamierzamy odliczyć we wniosku VZM-1.

Wnioski już od 100zł

Tel. 516 019 850 zleć nam rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane teraz 

 Biuro Zwrotu VAT Poznań