I zgodnie z Art. 4 ust. 2 musisz posiadać

-  pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia

rozliczenie zwrotu VAT budowlanego 2015- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego - w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę.

"Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

rozliczenie VATu budowlanego 20151) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.3)) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 3;

2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie."

Za tytuł prawny uważa się między innymi własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo wnioskodawcy do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego.